"A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak" /Goethe/

Pedagógiai programunk

Pedagógiai programunknak
két alappillére van

1. Vegyes csoport

Az eltérő életkorú gyermekek közössége egy-, a családhoz hasonló közeget biztosít a gyermekeknek. Természetes és elfogadott lesz az eltérő képességek jelenléte az óvodai élet minden tevékenysége során. Az életkorra jellemző utánzásos tanulásra rengeteg lehetőség adódik, gyermek-gyermek, és gyermek-felnőtt viszonylatában egyaránt. A gyermekközösségben érték lesz a másik elfogadása, a versengés helyett a segítő, elfogadó magatartás válik jellemzővé. A jól szervezett csoportokban olyan közegben tanulhat, élhet, tevékenykedhet gyermeke, amelyben fejlődése a legoptimálisabban biztosított.

2. Projekt módszer

Legfontosabb elemei, sajátosságai:

  • a játékba integrált tanulás
  • a gyermekek egyéni képességei szerinti fejlődés tiszteletben tartása
  • tevékenységeken, tapasztaláson keresztül tanít
  • meghagyja a tévedés lehetőségét
  • épít a gyermekekben meglévő kreativitásra
  • fontos az együtt gondolkodás, együtt dolgozás
  • a gyermek számára is érthető, kézzel fogható célok megvalósítására törekszik és ezáltal juttat tapasztalatokhoz, élményekhez
  • teret adunk a gyermekeknek a témaválasztásban-, és a célhoz vezető úton az önálló ötletek egyéni, vagy csoportos megvalósításához
  • igyekszünk őket útkeresővé nevelni, gondolkodjanak, próbálkozzanak!
  • a családok, a szülők segíthetik a csoport téma-feldolgozását (ötletekkel, eszközökkel, élményekkel), így a projektek feldolgozásának, valamint gyermekük óvodai életének részeseivé válnak 

Mozgás

A mozgás kiemelt helyet foglal el az óvoda életében.

Tudjuk, hogy a gyermek életének legalapvetőbb lételeme a mozgás, amelyen át tapasztalatot, információt szerez az őt körülvevő világról, önmagáról, önmaga és környezete kapcsolatáról. Sajnos – a mai számítógépes, tabletes, TV-s, autós világunkban –  a gyermekek közel nem jutnak annyi, és olyan minőségű mozgásos élményhez, tapasztalathoz, amely az előző nemzedékeknél még természetes volt. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a mindennapos testnevelés (30 perc), melyet lehetőség szerint a szabad levegőn (rossz idő esetén az óvoda saját tornatermében), tudatosan irányított, ám játékos formában tartunk. A legfontosabb célunk az, hogy gyermeke örömét lelje e tevékenységben, hiszen az által fejlődik legjobban, amit örömmel végez.

SNI

Sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó intézménye vagyunk!

Pedagógiai programunk sajátosságai, a vegyes csoport, az itt dolgozó óvodapedagógusok, dajkák gyermekekbe vetett hite és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel való szoros együttműködés teszi lehetővé, hogy olyan gyermekeket is neveljünk és oktassunk, akik különleges bánásmódot igényelnek.

Tehetséggondozás

Ének-zene: Rece-fice tehetséggondozó csoport

Mozgás: Virgonc magoncok tehetséggondozó csoport

Vizuális ábrázolás: Ákom-bákom tehetséggondozó csoport

INPP

A nagycsoportos, iskolába készülő gyermekeknek felajánlott mozgásfejlesztő foglalkozás, amely segíti a teskép fejlődését és segíti azon reflexek megszilárdítását, amely a későbbi, jó iskolai teljesítmény alapja.

Tatai Bartók Béla Óvoda © 2019-2020 | Minden jog fenntartva

2890 Tata, Bartók u. 7/A.