Üdvözöljük a Tatai Bartók Béla Óvodában !

 “A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” /Goethe/

Ha szülőként olyan óvodát keres, ahol gyermeke megtanul egy közösség értékes tagjává válni úgy, hogy közben egyénisége is kibontakozhat, akkor jó helyen jár!

Egy gyermek legmeghatározóbb közege a család. Innen hozza az első mintákat, ahol elfogadva és biztonságban érzi magát. Itt kapja meg “gyökereinek” az alapját, amely egy életen át elkíséri. Három éves kor körül bekerül az óvodába, ahol új kihívások várják. Szeretnénk biztonságot, elfogadást, szeretetet adni és megtanítani gyermekét arra, hogy hogyan érezze jól magát élete első közösségében és hogyan tanulja meg egyéniségét kifejezni, megmutatni.

A boldogsághoz, a “jól vagyok” érzéshez a személyes sikereken át vezet az út. Fontos, számunkra, hogy minél több olyan élethelyzetben, tevékenységben próbálhassa ki magát gyermeke, amelyben megerősödhet és átélheti az “én erre is képes vagyok” érzését. A próbálkozások, az esetleges tévedések, nehézségek, akár kudarcok, éppen olyan fontosak, mint a sikerek. Itt tapasztalja meg gyermeke azt, hogy a problémákon hogyan lehet túljutni, így válik értékes tapasztalattá egy-egy nehéz helyzet. Célunk az, hogy gyermeke önálló személyként és egy közösség tagjaként is megtalálja a boldogságát.

Intézményünk Tatán, a „vizek városának” központjában, csodálatos természeti környezetben, az Öreg-tó közelében helyezkedik el. Egy uniós pályázatnak köszönhetően 2010-ben épült, így esztétikai szempontból és felszereltségét tekintve is megfelel a mai kor kihívásainak. Az óvoda 5 csoportja, 125 kisgyermek nevelését teszi lehetővé. Minden csoportszoba öltözővel és saját mosdóval rendelkezik. Külön öröm számunkra az emeleten található, rengeteg eszközzel felszerelt tornaterem, amely az ide járó gyermekek mozgásfejlesztésének nagyon jó terepe. Óvodánknak van só szobája, fejlesztő szobája, valamint saját főzőkonyha biztosítja az egészséges ételeket.

SNI

Sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó intézménye vagyunk!

Pedagógiai programunk sajátosságai, a vegyes csoport, az itt dolgozó óvodapedagógusok, dajkák gyermekbe vetett hite és a pedagógiaimunkát segítő szakemberekkel való szoros együttműködés teszi lehetővé, hogy olyan gyermekeket is neveljünk, és oktassunk, akik különleges bánásmódot igényelnek.

Tehetséggondozás

Ének -zene: Rece-fice tehetséggondozó csoport

Mozgás: Virgonc magoncok tehetséggondozó csoport

Vizuális ábrázolás: Ákom-bákom tehetséggondozó csoport

INPP

A nagycsoportos, iskolába készülő gyermekeknek felajánlott mozgásfejlesztő foglalkozás, amely segíti a teskép fejlődését és segíti azon reflexek megszilárdítását, amely a későbbi, jó iskolai teljesítmény alapja.

Az INPP-ről bővebben itt olvashat!

Pedagógiánk alappillérei

Vegyes csoportok

Az eltérő életkorú gyermekek közössége egy-, a családhoz hasonló közeget biztosít a gyermekeknek. Természetes és elfogadott lesz az eltérő képességek jelenléte az óvodai élet minden tevékenysége során. Az életkorra jellemző utánzásos tanulásra rengeteg lehetőség adódik, gyermek-gyermek, és gyermek-felnőtt viszonylatában egyaránt. A gyermekközösségben érték lesz a másik elfogadása, a versengés helyett a segítő, elfogadó magatartás válik jellemzővé. A jól szervezett csoportokban olyan közegben tanulhat, élhet, tevékenykedhet gyermeke, amelyben fejlődése a legoptimálisabban biztosított.

Projekt módszer

 • a játékba integrált tanulás
 • a gyermekek egyéni képességei szerinti fejlődés tiszteletben tartása
 • tevékenységeken, tapasztaláson keresztül tanít
 • meghagyja a tévedés lehetőségét
 • épít a gyermekekben meglévő kreativitásra
 • fontos az együtt gondolkodás, együtt dolgozás
 • a gyermek számára is érthető, kézzel fogható célok megvalósítására törekszik és ezáltal juttat tapasztalatokhoz, élményekhez
 • teret adunk a gyermekeknek a témaválasztásban-, és a célhoz vezető úton az önálló ötletek egyéni, vagy csoportos megvalósításához
 • igyekszünk őket útkeresővé nevelni, gondolkodjanak, próbálkozzanak!
 • a családok, a szülők segíthetik a csoport téma-feldolgozását (ötletekkel, eszközökkel, élményekkel), így a projektek feldolgozásának, valamint gyermekük óvodai életének részeseivé válnak 

A mozgás kiemelt helyet foglal el az óvoda életében.

Tudjuk, hogy a gyermek életének legalapvetőbb lételeme a mozgás, amelyen át tapasztalatot, információt szerez az őt körülvevő világról, önmagáról, önmaga és környezete kapcsolatáról. Sajnos – a mai számítógépes, tabletes, TV-s, autós világunkban –  a gyermekek közel nem jutnak annyi, és olyan minőségű mozgásos élményhez, tapasztalathoz, amely az előző nemzedékeknél még természetes volt. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a mindennapos testnevelés (30 perc), melyet lehetőség szerint a szabad levegőn (rossz idő esetén az óvoda saját tornatermében), tudatosan irányított, ám játékos formában tartunk. A legfontosabb célunk az, hogy gyermeke örömét lelje e tevékenységben, hiszen az által fejlődik legjobban, amit örömmel végez.

Beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12.§-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott önkormányzati, vagy más fenntartású, nem önkormányzati óvodába lehet.

Tata Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a beiratkozás időpontja:
2024. április 22-25., 8,00-16,00 óra. A szülő értesítésének időpontja: május 8.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2024.augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
Jogszabályi rendelkezések alapján az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása, ezért az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles azt az Oktatási Hivatal felé bejelenteni! A bejelentő űrlap az Oktatási Hivatal online felületén elérhető. Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva kell a hivatal címére megküldeni.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Szülőket, hogy Tata városában az integrált óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekek számára az önkormányzati fenntartású óvodákban biztosított, a gyermek óvodai nevelését-oktatását a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján. Az óvodák elérhetőségei, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvodák Tata város honlapjáról letölthetők.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

 • a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §),
 • a gyermek sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).
 

Az óvoda adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos szabályzata a szervezeti és működési szabályzatban található.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2024. május 08.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint Tata város honlapján tájékoztatásul közöljük.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Tatai Bartók Béla Óvoda © 2019-2024 | Minden jog fenntartva
+36 (34) 380 972 | 2890 Tata, Bartók u. 7/A.