Szülőknek

Nyári ügyelet

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humán és Ügyrendi Bizottsága 19/2024. (01. 24.) számú határozata alapján az alábbi ügyeleti beosztás lesz érvényben.

 2024. július 08 – július 21. között a  Tatai Kertvárosi Óvoda Néphagyományőrző Fürdő Utcai Tagintézményének dolgozói tartanak ügyeletet.

2024. 07. 22 – 08. 04. között a Tatai Kincseskert Óvoda dolgozói tartanak ügyeletet.

2024. 08. 05 – 08. 16. között a Tatai Bartók Béla Óvoda dolgozói tartanak ügyeletet.

Az ügyelet helye a hat hét alatt végig a Fürdő Utcai Óvoda lesz!

Óvodai nyílt nap

Szeretettel várjuk az érdeklődő Szülőket óvodánkban, 2024. április 10-én, 9.00-11.00 óra között a nyílt napunkon. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy közelebbről megismerjék az óvodát, meglátogassák a csoportokat, találkozzanak az óvodapedagógusokkal, dajka nénikkel, pedagógiai asszisztensekkel.

Beiratkozással kapcsolatos információk

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12.§-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott önkormányzati, vagy más fenntartású, nem önkormányzati óvodába lehet.

Tata Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a beiratkozás időpontja:
2024. április 22-25., 8,00-16,00 óra. A szülő értesítésének időpontja: május 8.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2024.augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
Jogszabályi rendelkezések alapján az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása, ezért az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles azt az Oktatási Hivatal felé bejelenteni! A bejelentő űrlap az Oktatási Hivatal online felületén elérhető. Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva kell a hivatal címére megküldeni.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Szülőket, hogy Tata városában az integrált óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekek számára az önkormányzati fenntartású óvodákban biztosított, a gyermek óvodai nevelését-oktatását a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján. Az óvodák elérhetőségei, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvodák Tata város honlapjáról letölthetők.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

  • a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §),
  • a gyermek sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).
 

Az óvoda adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos szabályzata a szervezeti és működési szabályzatban található.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2024. május 08.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint Tata város honlapján tájékoztatásul közöljük.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Tatai Bartók Béla Óvoda © 2019-2024 | Minden jog fenntartva
+36 (34) 380 972 | 2890 Tata, Bartók u. 7/A.