Szülőknek

Nyári ügyelet

A dolgozó szülők gyermekeinek a nyári zárva tartás alatt az alábbi két óvoda tart ügyeletet:

Tatai Kertvárosi Óvoda: 2023. július 24 – augusztus 04.

Tatai Geszti Óvoda: 2023. augusztus 07 – 18.

Óvodai nyílt nap

Szeretettel várjuk az érdeklődő Szülőket óvodánkban, 2023. április 13-án, 9.00-11.00 óra között a nyílt napunkon. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy közelebbről megismerjék az óvodát, meglátogassák a csoportokat, találkozzanak az óvodapedagógusokkal, dajka nénikkel, pedagógiai asszisztensekkel.

Beiratkozással kapcsolatos információk

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

 

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek, harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.

 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

 

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott önkormányzati, vagy más fenntartású, nem önkormányzati óvodába lehet (Rendelet 20. § (1)).

A beiratkozás várható időpontja 2022. április 25 – 29.  800-1600 hivatalos információnk még nincs.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a jelentkezés menete elektronikus úton is történhet beiratkozási lap alapján.

A beiratkozási lap tartalmazza az intézmények elérhetőségeit. Kérdések esetén az intézmények vezetői rendelkezésre állnak a beiratkozási ideje alatt.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

 

Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-től az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása, ezért az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles azt az Oktatási Hivatal felé bejelenteni. A bejelentő űrlap az Oktatási Hivatal online felületén elérhető. Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva kell a hivatal címére megküldeni.

 

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik tárgyév augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodákban.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt szülőket, hogy Tata városában az integrált óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekek számára az önkormányzati fenntartású óvodákban biztosított, a gyermek óvodai nevelését-oktatását a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján. Az óvodák elérhetőségeit tartalmazó táblázat letölthető Tata város honlapjáról.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

  • a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §),
  • a gyermek sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

Az óvoda adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos szabályzata a szervezeti és működési szabályzatban található.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A tatai óvodák kötelező felvételi körzete itt tekinthető meg.

Tatai Bartók Béla Óvoda © 2019-2023 | Minden jog fenntartva
+36 (34) 380 972 | 2890 Tata, Bartók u. 7/A.